Szakfelügyelet

Szakfelügyelet

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. §-a (3) bekezdésének l) pontja felhatalmazása alapján a kulturális miniszter rendeletben szabályozza a muzeális intézmények szakfelügyeleti rendjét. A 20/1999. (XII. 26.) NKÖM rendelet (hozzáférhető: http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso) 3. §-a (3) határozza meg a műtárgyvédelmi szakfelügyelet felállítását. A rendelet értelmében a szakfelügyelet rendszeresen, de legalább három évente vizsgálja a törvényben meghatározott valamennyi szakmai tevékenység folyamatosságát, színvonalát, hatékonyságát és eredményességét. A szakfelügyelet tagjait a miniszter a múzeumi terület szakirányú egyetemi végzettségű, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező elismert szakemberei közül, 3 éves időtartamra bízza meg. A szakfelügyelők munkájukat a vezető szakfelügyelő által javasolt, a minisztérium által jóváhagyott terv szerint végzik. Jogosultak adatok, dokumentumok bekérésére, illetve a helyszíni vizsgálatra. A szakfelügyelők a vizsgálat tapasztalatait jelentésben foglalják össze. A vezető szakfelügyelő az előző évben végzett munkáról, az abból levonható következtetésekről és az ezek alapján tett javaslatokról összefoglaló jelentést készít a minisztérium számára. A NKÖM a szakfelügyeleti munka végzéséhez? Szempontok a szakfelügyeleti vizsgálatokhoz? c. segédlet bocsátott ki.

A műtárgyvédelmi szakfelügyelet éves jelentéseit a Múzeumi Állományvédelmi Bizottság honlapján a vezető szakfelügyelet és a minisztérium Múzeumi Főosztálya hozzájárulásával teszi közzé azzal a céllal, hogy elősegítse a műtárgyak őrzésével, védelmével, állagmegóvásával kapcsolatos legfontosabb tennivalók meghatározását, ezzel is segítve a magyarországi múzeumi műtárgyállomány helyzetének javítását.

Letölthető dokumentumok: